grunt

grunt
grunt {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. gruntncie; lm M. -y || -a {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'uprawiana lub nadająca się do uprawy wierzchnia warstwa ziemi; ziemia uprawna, gleba, rola': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dobry, wydajny, żyzny, marny, mało wydajny grunt. Hektar, morga gruntu pod buraki. III klasa gruntu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wierzchnia warstwa lub powierzchnia ziemi, teren': {{/stl_7}}{{stl_10}}żwirowaty, gliniasty, grząski, podmokły, spękany grunt. Drążyć kanały w gruncie. Rozkopać grunt wzdłuż drogi. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'obszar ziemi będący czyjąś własnością wraz z zabudowaniami, gospodarstwem itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pegeerowskie, spółdzielcze, gromadzkie grunta. Prywatny, własny grunt. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'powierzchnia ziemi pod wodą; dno jeziora, rzeki, stawu, morza itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mulisty, porośnięty wodorostami grunt. Sięgać gruntu, nurkując. Łowić ryby z gruntu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'substancja stosowana jako podkład przy tynkowaniu, politurowaniu, malowaniu (np. ścian, obrazów) itp., silnie wiążąca zewnętrzne warstwy z podłożem oraz zabezpieczająca i utrwalająca efekt (np. pokost, specjalna farba, roztwór klejowy gipsu,{{/stl_7}}{{stl_7}} kredy) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kupić, przygotować grunt. Malować gruntem. Mieszać grunt. Warstwa gruntu na ścianie, płótnie. Kłaść grunt.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}czuć [poczuć] grunt pod nogami; czuć pewny grunt pod nogami; spotkać się na neutralnym gruncie; stać na gruncie {{/stl_10}}{{stl_8}}{czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; tracić – stracić grunt pod nogami; trafić na podatny grunt; w gruncie rzeczy; z gruntu; ziemia [grunt] pali się {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}pod nogami [stopami]; ziemia [grunt] ucieka [usuwa się] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}spod nóg {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • grunt — [grunt] vi. [ME grunten < OE grunnettan (akin to Ger grunzen), freq. of grunian, to grunt < IE * gru , echoic > L grunnire] 1. to make the short, deep, hoarse sound of a hog 2. to make a sound like this, as in annoyance, contempt, effort …   English World dictionary

  • Grunt — may refer to:* a deep guttural sound ** death grunt, the death metal singing style * slang for an infantryman * fish of the family Haemulidae * Grunt sculpin, the only member of the fish family Rhamphocottidae * Grunt (G.I. Joe), an infantryman… …   Wikipedia

  • Grunt — (gr[u^]nt), n. 1. A deep, guttural sound, as of a hog. [1913 Webster] 2. (Zo[ o]l.) Any one of several species of American food fishes, of the genus {H[ae]mulon}, allied to the snappers, as, the black grunt ({A. Plumieri}), and the redmouth grunt …   The Collaborative International Dictionary of English

  • grunt — grunt·er; grunt·ling; grunt; grunt·ing·ly; …   English syllables

  • Grunt — (gr[u^]nt), v. t. [imp. & p. p. {Grunted}; p. pr. & vb. n. {Grunting}.] [OE. grunten; akin to As. grunian, G. grunzen, Dan. grynte, Sw. grymta; all prob. of imitative; or perh. akin to E. groan.] To make a deep, short noise, as a hog; to utter a… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • grunt|er — «GRUHN tuhr», noun. 1. a person or animal that grunts, especially a hog. 2. = grunt (def. 3). (Cf. ↑grunt) …   Useful english dictionary

  • grunt — inter. ES ingl. {{wmetafile0}} spec. nel linguaggio dei fumetti, esprime disappunto, rabbia repressa e sim.; anche s.m.inv {{line}} {{/line}} DATA: sec. XX. ETIMO: der. di (to) grunt grugnire …   Dizionario italiano

  • grunt — grȕnt m <N mn grùntovi> DEFINICIJA reg. zemljišna parcela; posjed [grunt pogodan za gradnju] ETIMOLOGIJA njem. Grund …   Hrvatski jezični portal

  • grunt to — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} z naciskiem: coś jest najważniejsze, podstawowe, zasadnicze : {{/stl 7}}{{stl 10}}Grunt to dobre samopoczucie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • grunt — ► VERB 1) (of an animal, especially a pig) make a low, short guttural sound. 2) make a low inarticulate sound to express effort or indicate assent. ► NOUN 1) a grunting sound. 2) informal, chiefly N. Amer. a low ranking soldier or worker.… …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”